ANBI-status Bachdag Amersfoort

Home / ANBI-status Bachdag Amersfoort
Naam van de instelling
Stichting Bachdag Amersfoort

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer
853748196

Postadres stichting
Gasthuislaan 9, 3817 ED Amersfoort
Secretariaat: Gasthuislaan 9, 3817 ED Amersfoort
KvK-nummer 60054638
Rekeningnummer: NL66FVLB0226146375 t.n.v. Stichting Bachdag Amersfoort

De stichting Bachdag Amersfoort is officieel gerangschikt als ANBI (cultureel).

Doelstelling
De stichting is een vrijwilligersinitiatief gericht op de organisatie van een publieksfestival rond de muziek van (of geïnspireerd door) Johan Sebastian Bach in de binnenstad van Amersfoort.

Beloningsbeleid
De bestuursleden en werkgroepleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden belangeloos. Ze ontvangen daarvoor geen vergoeding.

Jaarverslag 2014

1 Algemene informatie

1.1 Algemene gegevens

De stichting is opgericht d.d. 20 februari 2014 ten overstaan van notaris G.H. Beens

De stichting stelt zich ten doel:
1. Het organiseren van de Bachdag te Amersfoort en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord
2. De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer te verwezenlijken door:
• Het laten uitvoeren van delen van het oeuvre van Johan Sebastiaan Bach;
• Het voor een breed publiek toegankelijk maken van werken van Johan Sebastiaan Bach
• Op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau aandacht te vragen voor de Amersfoortse Bachdag
• Het werven van fondsen ter dekking van de (on)kosten
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting

De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 60054638.

1.2 Samenstelling Bestuur per 31 december 2015

• De heer J.K. van Rossum voorzitter
• De heer J. van Noppen secretaris
• De heer J.J. Ammerdorffer penningmeester
• De heer A. Veldhuizen lid
• De heer M. Donkersloot lid
• De heer N. de Jong lid

1.3 Kosten beheer en administratie

In 2015 waren bij de stichting geen medewerkers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.

1.4.1 ANBI

De Stichting Bachdag heeft een ANBI-status (cultureel).

Het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer is 853748196

2 Jaarverslag

2.1 Terugblik Bachdag & activiteiten

De Bachdag vindt elke 2 jaar plaats. In 2014 voor de eerste keer. In 2016 zal de 2e editie plaatsvinden.

In dit tussenjaar zijn de activiteiten gericht op het behoud van de banden met de vele vrijwilligers die in 2014 de Bachdag tot een succes hebben gemaakt. Ook zijn voorbereidingen getroffen die de continuatie en bestendigheid van de Bachdag hebben vergroot. Deze activiteiten betroffen onder meer:
• Het opzetten van een vriendenkring
• Het aanstellen van een comité van aanbeveling
• Het opstellen en drukken van een brochure en andere promotiemateriaal
• Programmering 2016

In 2015 hebben er 2 mutaties plaats gevonden in het bestuur. De voorzitter heeft in verband met een volle agenda besloten haar rol neer te leggen, wel is zij nog actief betrokken bij de ondersteuning van de Bachdag 2016. Daarnaast is 1 lid afgetreden in verband met veranderende werkzaamheden.

2.2 Organisatie
De Bachdag heeft geen mensen in dienst. Naast het bestuur is een grote groep van vrijwilligers die de Bachdag 2014 mogelijk hebben gemaakt en ook voor 2016 weer klaarstaan.

2.3 Financieel
2015 is ook in financieel opzicht een tussenjaar. Door het ontbreken van inkomsten was budgettair rekening gehouden met een negatief resultaat. Een aantal administratieve kosten lopen namelijk jaarlijks door. Ook heeft het bestuur besloten om in 2015 een klein miniconcert aan te bieden aan de vele vrijwilligers. Dit om de band in het tussenjaar levendig te houden. Verder zijn er kosten gemaakt voor de promotie van de Bachdag Amersfoort in zijn algemeenheid.

2.4 Toekomst
Gedragen door het succes van de 1e Bachdag 2014 heeft het bestuur besloten om ook in 2016 een Bachdag te organiseren. Dit als mogelijke opmaat naar een tweejaarlijks evenement. Inmiddels wordt binnen het bestuur alles in het werk gezet om dit evenement elke 2 jaar te laten plaatsvinden.

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Totaal vaste activa
31-12-2015 € 0
31-12-2014 € 0

Vlottende activa

Overlopende activa
31-12-2015 € 0
31-12-2014 € 3.650,00

Liquide middelen
31-12-2015 € 5.291,05
31-12-2014 € 5.194,04

Totaal vlottende activa
31-12-2015 € 5.291,05
31-12-2014 € 8.844,04

Totaal
31-12-2015 € 5.291,05
31-12-2014 € 8.844,04

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve
31-12-2015 € 4.133,87
31-12-2014 € 4.969,82

Totaal eigen vermogen
31-12-2015 € 4.133,87
31-12-2014 € 4.969,82

Overlopende passiva
31-12-2015 € 1.157,18
31-12-2014 € 3.874,22

Totaal
31-12-2015 € 5.291,05
31-12-2014 € 8.844,04

3.2 Staat van Baten & Lasten

BATEN

Donaties bedrijven, overheden, goede doelen
31-12-2015 € 0
31-12-2014 € 16.000,00

Kaartverkoop
31-12-2015 € 0
31-12-2014 € 4.855,77

Giften contant
31-12-2015 € 0
31-12-2014 € 7.077,98

Totaal
31-12-2015 € 0
31-12-2014 € 27.933,75

LASTEN

Vergoedingen muzikanten
31-12-2015 € 100,00
31-12-2014 € 14.218,58

Reclame-, marketing- en verkoopkosten
31-12-2015 € 289,19
31-12-2014 € 1.482,51

Programmaboek
31-12-2015 € 0
31-12-2014 € 2.449,50

Kosten vrijwilligers
31-12-2015 € 140,42
31-12-2014 € 2.668,19

Huur
31-12-2015 € 243,00
31-12-2014 € 1.688,09

Overige kosten
31-12-2015 € 63,34
31-12-2014 € 457,06

Totaal
31-12-2015 € 835,95
31-12-2014 € 22.963,93

Resultaat
31-12-2015 € -/-835,95
31-12-2014 € 4.969,82

3.3 Waarderingsgrondslagen

3.3.1 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is vastgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld zijn de activa opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

3.3.2 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Baten
De opbrengsten (donaties, giften en dergelijke) worden toegerekend aan het evenement waar zij betrekking op hebben.

Lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Belastingen
Stichting Bachdag is niet belastingplichtig voor de omzet- of vennootschapsbelasting.

4 Overige gegevens

4.1 Resultaatbestemming
Door het negatief resultaat over het jaar 2015 wordt er ingeteerd op de algemene reserves. De algemene reserves dienen ter dekking van de aanloopkosten voor het evenement in 2016.

4.2 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening 2015 is vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur op 12 april 2016.

Zoveel dagen nog voor Bachdag Amersfoort
  • 00 days
  • 00 hours
  • 00 minutes
  • 00 seconds